Wolne miejsce pod budowę garażu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Buczyna” w Bukownie informuje, że posiada jedno wolne miejsce pod budowę garażu na działce nr 904/1 przy ul. Niepodległości w Bukownie. Zainteresowanych członków Spółdzielni nie posiadających garaży na działkach Spółdzielni prosimy o składanie podań w terminie do dnia 15 września 2019 roku. Informację nt. warunków budowy garażu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni. … Więcej

Pełnomocnictwo do reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu

Zarząd Spółdzielni SM „Buczyna” w Bukownie przypomina, że zgodnie z § 25 pkt 2 statutu spółdzielni,  członek spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo (wzór do pobrania ) powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik nie może … Więcej

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków

Działając w oparciu o § 28 ust. 1 Statutu Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Buczyna” w Bukownie zwołuje Walne Zgromadzenie członków spółdzielni, które odbędzie się w dniu  27 czerwca 2019 r. o godz. 1700 w Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Bukownie przy ul. Kolejowej 3. Szczegółowy porządek obrad wraz z  projektem regulaminu obrad, sprawozdaniami i uchwałami będącymi … Więcej

Budżet Obywatelski

W związku z ogłoszonym w Urzędzie Miejskim naborem wniosków z zadaniami, których realizacja może nastąpić z Budżetu Obywatelskiego, informujemy, że w Okręgu nr 4 Centrum Północ zgłoszone zostało zadanie pn. „Odnowienie i modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Szkolnej w Bukownie”. Do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego przekazane zostaną te zadania, które uzyskają największą, ważną … Więcej

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Buczyna” w Bukownie zaprasza do składania ofert na wykonanie robót ogólnobudowlanych oraz przeglądów w roku 2019 w zasobach Spółdzielni Do wykonania oferujemy następujące roboty: Remonty balkonów na osiedlu spółdzielczym. Malowanie klatek schodowych. Okresowa kontrola sprawdzenia stanu technicznego budynków mieszkalnych (roczna). Kontrola szczelności instalacji gazowej. Oferty winny zawierać Rodzaj robót z określeniem składników do … Więcej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Buczyna” informują, że Kasa spółdzielni w dniu 31 grudnia 2018r. będzie nieczynna. Za niedogodności przepraszamy.